Nr. 243 (Algemeen)

Ingevolge artikel 73 van de Grondwet wordt de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal. Met betrekking tot voorstellen tot goedkeuring van verdragen die voor het Europese en/of het Caribische deel van Nederland zullen gelden, wordt de Raad van State gehoord. Ten aanzien van voorstellen tot goedkeuring van verdragen die (mede) voor Aruba, Curaçao of Sint Maarten zullen gelden, wordt het advies van Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gevraagd. Het gaat daarbij zowel om wetsvoorstellen tot goedkeuring van verdragen als om voorstellen tot stilzwijgende goedkeuring van verdragen. In het algemeen wordt de Afdeling pas over de goedkeuring van een verdrag gehoord nadat dat verdrag ondertekend is (als ondertekening tenminste nodig is). Ingevolge Ar 8.18 kan in spoedeisende gevallen, wanneer de tekst van een verdrag definitief vaststaat, maar het nog enige tijd zal duren voordat tot ondertekening kan worden overgegaan, het verdrag alvast voor advies bij de Afdeling aanhangig worden gemaakt. Een en ander wordt dan in de voordracht tot uiting gebracht, door aan de eerste alinea van de in modelbrief Voordracht stilzwijgende goedkeuring verdrag (zie Modelbrieven en formulieren) de volgende zinsnede toe te voegen:

«Over de tekst van dit verdrag is overeenstemming bereikt met... en het zal binnenkort tot stand worden gebracht.»

De Afdeling stelt in deze gevallen een conceptadvies op en stelt dat aan de Minister van Buitenlandse Zaken ter beschikking, zodat ook het nader rapport alvast voorbereid kan worden. Nadat het verdrag ondertekend is, wordt het onderhands aan de Afdeling toegezonden, waarop deze dan op korte termijn haar officieel advies kan uitbrengen, en vervolgens dan vrijwel direct het nader rapport kan worden uitgebracht. Overigens is nr. 35 van overeenkomstige toepassing. Zie ook nr. 116.

Laatst gewijzigd op: 9-12-2021