Nr. 133 (Aanhangigmaking bij de Tweede Kamer)

Ingevolge artikel 82, derde lid, van de Grondwet worden initiatiefvoorstellen bij de Tweede Kamer door één of meer leden aanhangig gemaakt. Artikel 9.21 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer werkt dit voorschrift nader uit door te bepalen dat dergelijke voorstellen schriftelijk en ondertekend bij de Voorzitter van de Tweede Kamer worden ingezonden. Voor deze toezending gelden geen verdere vormvoorschriften.

De facto wordt de geleidende brief gezamenlijk met het initiatiefvoorstel en de memorie van toelichting aan het Bureau Wetgeving gezonden. Het Bureau Wetgeving verzorgt verder het aanhangig maken.

Van ”indiening” van een initiatiefvoorstel is overigens formeel pas sprake als het voorstel door de Tweede Kamer bij de Eerste Kamer wordt ingediend. Zie daarover nr. 144.

Laatst gewijzigd op: 16-2-2022