Nr. 134 (Adviesaanvragen)

De voorschriften met betrekking tot de advisering over regeringsvoorstellen van wet, vermeld in nr. 18 tot en met 22, gelden niet voor initiatiefvoorstellen. Ingevolge de Kaderwet adviescolleges kan een adviescollege ook op schriftelijk verzoek van een van de Kamers der Staten-Generaal adviseren. Het ligt in de rede dat over een initiatiefvoorstel dezelfde adviescolleges worden geraadpleegd die over een regeringsvoorstel zouden worden gehoord. Indien de Kamer dat achterwege laat, staat het de regering vrij om zelf advies in te winnen. Adviescolleges zijn verplicht om de betrokken bewindspersoon een afschrift te sturen van adviezen die worden uitgebracht aan een der Kamers (artikel 22 van de Kaderwet adviescolleges).

Overigens geldt de regeling, vervat in artikel 9 van de Wet openbaarheid van bestuur, niet voor door de Tweede Kamer gevraagde adviezen. Alleen de Kamer kan formeel gezien adviezen inwinnen; niet de initiatiefnemer (zie voor de procedure artikel 7.35 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer). Doorgaans zullen adviesaanvragen aan adviesorganen daarom parallel lopen aan advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State. Het kabinet zou desgewenst zelf adviesaanvragen kunnen doen als het Kamerlid het advies van de Afdeling en eventuele andere adviezen aan de Kamer heeft voorgelegd, al dan niet met een gewijzigd voorstel van wet.

Laatst gewijzigd op: 28-2-2022