Nr. 137 (Uitbrengen van het advies door de Afdeling advisering van de Raad van State)

De Afdeling advisering van de Raad van State brengt haar advies over een initiatiefvoorstel uit aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. De eerstverantwoordelijke bewindspersoon voor het betrokken beleidsterrein krijgt geen afschrift. De adviezen die de Afdeling uitbrengt, zijn van dezelfde aard als de adviezen over regeringsvoorstellen en kennen sinds 1 oktober 2018 de volgende dicta:

a. «De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het initiatiefvoorstel en adviseert om het voorstel te behandelen.»

Deze formulering wordt gebruikt indien het advies geen dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat. Dergelijke opmerkingen worden altijd in een bijlage bij het advies opgenomen.

b. «De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal opmerkingen bij het initiatiefvoorstel en adviseert daarmee rekening te houden.»

Deze formulering wordt gebruikt indien de Afdeling een of meer bedenkingen heeft bij het voorstel of de toelichting die wijziging of aanvulling van het voorstel vergen waar de initiatiefnemer(s) zich opnieuw over zou(den) moeten buigen.

c. «De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren bij het initiatiefvoorstel en adviseert om het voorstel niet in behandeling te nemen, tenzij het is aangepast.»

Indien deze formulering wordt gebruikt heeft de Afdeling bedenkingen bij het voorstel of toelichting die vóór indiening van het voorstel zouden moeten worden weggenomen en waarover initiatiefnemer(s) zich opnieuw zou(den) moeten buigen.

d. «De Afdeling advisering van de Raad van State heeft ernstige bezwaren tegen het initiatiefvoorstel en adviseert om het voorstel niet in behandeling te nemen.»

Deze formulering wordt gebruikt indien de Afdeling fundamentele bezwaren bij het voorstel heeft die niet door aanpassing zijn te ondervangen. Daarom adviseert zij het voorstel niet verder in behandeling te nemen.

Laatst gewijzigd op: 13-9-2019