Nr. 139 (Openbaarmaking van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en van de reactie van de initiatiefnemer(s))

Artikel 27 van de Wet op de Raad van State is op de hier bedoelde adviezen van toepassing. In dit artikel is bepaald dat de Tweede Kamer zorg draagt voor openbaarmaking van het advies. Openbaarmaking van het advies geschiedt tezamen met openbaarmaking van de reactie van de initiatiefnemer(s) op het advies door middel van publicatie daarvan in de Kamerstukken. Openbaarmaking van het advies blijft achterwege indien dit zonder meer instemmend is of alleen opmerkingen van redactionele aard bevat, aldus artikel 27, vierde lid. In de Kamerstukken wordt dan wel een aparte mededeling gedrukt, waaruit blijkt dat er een advies conform door de Afdeling advisering van de Raad van State is uitgebracht (zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2016/17, 34598, nr. 4).

Na de openbaarmaking van het advies van de Afdeling met de reactie van de initiatiefnemer(s), dan wel de voornoemde mededeling bij een advies conform, wordt het initiatiefvoorstel in handen gesteld van de voortouwcommissie. Dit vormt het 'startsein' voor de (schriftelijke) behandeling van het initiatiefvoorstel.

In het geval dat een initiatiefvoorstel nog voor aanvang van de behandeling wordt ingetrokken (zie nr. 151), wordt het advies van de Afdeling advisering na de intrekking bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer ter inzage gelegd.

Laatst gewijzigd op: 26-2-2019