Nr. 114 (Algemeen)

Besluitvorming over voorstellen van rijkswet vindt plaats in de Raad van Ministers van het Koninkrijk (rijksministerraad). De rijksministerraad bestaat uit de Nederlandse ministers en de Gevolmachtigde Ministers van de Caribische landen van het Koninkrijk. De Gevolmachtigde Ministers handelen namens de regering van hun land, door wie zij worden benoemd en ontslagen. Zij nemen als leden met stemrecht deel aan de vergaderingen van de raad. Zowel het Statuut als het reglement van orde voor de ministerraad kennen bijzondere procedurebepalingen voor de behandeling van zaken in de rijksministerraad. In bijzondere gevallen komt het voor dat een aangelegenheid in de Nederlandse ministerraad wordt voorbesproken met het oog op de meningsvorming van de Nederlandse bewindspersonen.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018