Nr. 114a (Behandeling door de onderraad en het voorportaal)

Vanaf 2008 worden vergaderingen van de rijksministerraad voorafgegaan door behandeling van de ministerraadsstukken in de nieuwe onderraad, de raad voor Koninkrijksrelaties (RKR). De vergadering van de onderraad is bedoeld om - indien nodig - uitvoeriger van gedachten te kunnen wisselen dan in de meer op besluitvorming gerichte rijksministerraadvergadering. De RKR is belast met voorbereiding van de besluitvorming van de rijksministerraad. De bevoegdheid van de onderraad is beperkt tot voorbereiding van besluiten die worden genomen door de rijksministerraad. Het blijft mogelijk onderwerpen rechtstreeks te agenderen voor de rijksministerraad. De onderraad brengt geen wijziging in de bevoegdheden van de rijksministerraad en de verhoudingen tussen de landen van het Koninkrijk in dit kader. De Gevolmachtigde Ministers maken ingevolge het instellingsbesluit van de RKR deel uit van de vaste leden van de RKR. Hiernaast hebben de Ministers van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën, Justitie en Veiligheid, de Ministers voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zitting in de RKR. Op grond van artikel 23, eerste lid, van het reglement van orde voor de ministerraad kunnen deskundigen met raadgevende stem deelnemen aan vergaderingen van de onderraad. De onderraad vergadert op de dinsdag voorafgaand aan de vergadering van de rijksministerraad. Een onderwerp kan bij de secretaris van de RKR ter agendering worden aangemeld en komt dan automatisch in de daaropvolgende rijksministerraad, waar de besluitenlijst van de RKR (ook) wordt geagendeerd. De stukken dienen altijd uiterlijk drie weken voorafgaand aan de behandeling in de RKR aan de RKR te worden aangeboden. Het aanbiedingsformulier is via het Rijksportaal te downloaden.

De Ambtelijke Commissie Koninkrijksrelaties (ACKR) is het ambtelijk voorportaal van de RKR en de RMR. In de ACKR zitten ambtenaren van de ministeries die doorgaans koninkrijksaangelegenheden behandelen plus (ambtenaren van) de Gevolmachtigde Ministers. De ACKR vindt plaats op de dinsdag, 3,5 week voorafgaand aan de RMR. De stukken inclusief aanbiedingsformulieren dienen een week voorafgaand aan de ACKR te worden aangeleverd bij het secretariaat van de ACKR. In de ACKR wordt besloten of een stuk rechtstreeks kan worden doorgestuurd naar de RMR, dat een RKR benodigd is, of dat een stuk nog niet gereed is voor verdere behandeling. Interdepartementale afstemming en afstemming met de andere rijksdelen, dient zo vroeg mogelijk, maar in elk geval voorafgaand aan de officiële aanbieding aan de RKR plaats te vinden.

Ingevolge het reglement van orde van de ministerraad kunnen de Gevolmachtigde Ministers en kan een door de regeringen van de Caribische landen van het Koninkrijk aangewezen minister (met raadgevende stem) tevens deelnemen aan andere onderraden en andere commissies uit de raad.

Laatst gewijzigd op: 14-4-2024