Nr. 185 (Aanbrengen van correcties in de vastgestelde tekst van een amvb (verbeterblad))

Het kan voorkomen dat na vaststelling van een amvb door de Koning en publicatie in het Staatsblad aan het licht komt dat het besluit fouten bevat. Indien het evidente fouten in het origineel betreft waarvan verbetering niet leidt tot inhoudelijke wijziging van het besluit, is het mogelijk om deze te corrigeren door middel van een machtiging tot het aanbrengen van correcties en het uitbrengen van een verbeterblad bij het Staatsblad. Hierbij kan gedacht worden aan het wegvallen van een woord of zinsdeel waardoor het desbetreffende artikel of de nota van toelichting onbegrijpelijk wordt, of fouten in een bijlage waardoor deze niet correspondeert met de artikelen van het besluit waarop deze bijlage betrekking heeft. Door middel van deze procedure kunnen uiteraard geen inhoudelijke wijzigingen in het besluit worden aangebracht. Voor het verkrijgen van een machtiging tot het aanbrengen van correcties dient de eerstverantwoordelijke bewindspersoon een verzoek in bij de Koning. Voor een dergelijk verzoek kan de volgende tekst worden gebruikt:

«Hierbij moge ik Uwe Majesteit (, mede namens mijn ambtgenoot van/voor ..., ) verzoeken mij machtiging te verlenen tot het aanbrengen van enkele correcties in het koninklijk besluit van ... houdende ... (volgen aard en inhoud van de correcties).»

Het Kabinet van de Koning zendt de verleende machtiging tezamen met het originele besluit terug aan de betrokken bewindspersoon. Dit wordt wel het kabinetsrenvooi genoemd. In de marge van het originele besluit worden de correcties aangebracht, steeds voorzien van een handtekening of paraaf van de bewindspersoon. Het originele besluit wordt met het verzoek om het uitbrengen van een verbeterblad aan de Minister van Justitie en Veiligheid gezonden. Voor dit verzoek kan de volgende tekst worden gebruikt:

«Bij brief van ... heb ik de Koning (, mede namens mijn ambtgenoot van ...,) verzocht mij machtiging te verlenen tot het aanbrengen van enkele correcties in het koninklijk besluit van ... houdende ...

Blijkens de brief van het Kabinet van de Koning van ..., waarvan afschrift hierbij gaat, heeft de Koning mij de gevraagde machtiging verleend. De bovenbedoelde correcties treft U, voorzien van mijn handtekening, aan in de marge van het bijgevoegde originele besluit dat door het Kabinet van de Koning aan mij werd toegezonden. Ik verzoek U naar aanleiding van het bovenstaande een verbeterblad uit te brengen op Staatsblad ...»

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid draagt na publicatie van de correcties zorg voor het terugzenden van het originele besluit aan het Kabinet van de Koning.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018