Nr. 180 (Verklaring van contraseign)

Een verklaring van contraseign is een verklaring die door een bewindspersoon wordt afgegeven voordat de Koning een besluit heeft ondertekend. De bewindspersoon verklaart daarbij zijn contraseign te verlenen zodra de Koning zijn handtekening heeft geplaatst. Van een dergelijke verklaring wordt gebruik gemaakt in gevallen waarin het door afwezigheid van zowel de bewindspersoon als zijn ad interim praktisch onmogelijk zal zijn de vereiste contrasignering door de bewindspersoon – met het oog op de inwerkingtreding – tijdig op het origineel te doen plaatsvinden.

Alvorens tot het opstellen van de verklaring over te gaan, dient afstemming plaats te vinden met het Kabinet van de Koning en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook verdient het aanbeveling de medebetrokken ministeries op de hoogte te stellen.

Voor de verklaring kan het volgende model worden gebruikt:

«De Minister van/voor ... verklaart, dat het koninklijk besluit van ..., houdende/tot ... door hem zal worden gecontrasigneerd.

De Minister van/voor ...,»Op de verklaring wordt na ondertekening de datum van die ondertekening vermeld. De verklaring wordt bij het door de Koning ondertekende origineel van het besluit gevoegd. Het origineel wordt zo spoedig mogelijk alsnog aan de bewindspersoon voorgelegd ter contrasignering. Zodra dit is gebeurd, komt de verklaring te vervallen.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor werkzaamheden met betrekking tot plaatsing in het Staatsblad.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018