Nr. 204 (Bekendmaking)

Een kb tot vaststelling van het tijdstip waarop een wet of amvb in werking treedt, wordt ingevolge artikel 6 juncto artikel 3 van de Bekendmakingswet bekendgemaakt door plaatsing in het Staatsblad. Voor de plaatsing van inwerkingtredings kb's in het Staatsblad is hetgeen in nr. 181 is gesteld over plaatsing in het Staatsblad van amvb's van toepassing. Voor de bekendmaking van andere kleine kb’s van al dan niet regelende aard gelden de algemene regels over bekendmaking uit afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht. Als de betrokken wet of amvb hieromtrent niets bepaalt, kunnen zij zowel in het Staatsblad als in de Staatscourant worden gepubliceerd, al naar gelang de opdracht in het besluit zelf. Bekendmaking in de Staatscourant is in deze gevallen echter gebruikelijk en geniet ook de voorkeur. Eventueel is bekendmaking ook op andere wijze mogelijk. Voor publicatie in de Staatscourant en de bekendmaking op andere wijze dan door publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant wordt verwezen naar nr. 215.

Bekendmaking van een klein kb in Staatsblad of Staatscourant is niet nodig als het besluit tot één of meer belanghebbenden is gericht. Dan kan volstaan worden met toezending of uitreiking aan deze belanghebbenden (artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht). Te denken valt hier aan benoemingsbesluiten. Het is vanzelfsprekend wel mogelijk om deze besluiten òòk in Staatsblad of Staatscourant te publiceren.

Naast inwerkingstredings-kb’s waarbij het (koninklijk) besluit tot publicatie van het kb in het Staatsblad verplicht, geldt ook een publicatieplicht voor kb’s tot schorsing of vernietiging van besluiten van provincie- en gemeentebesturen (artikel 274
van de Provinciewet
en artikel 279 van de Gemeentewet). Ook besluiten tot ontbinding van de Tweede Kamer plegen in het Staatsblad te worden gepubliceerd (zie de toelichting bij Ar 4.26), overigens zonder wettelijke verplichting. In al deze gevallen is hetgeen in nr. 181 is gesteld van toepassing (dus niet alleen bij inwerkingtredings-kb’s).

Indien bij een klein kb een nota van toelichting behoort, dient deze op dezelfde wijze en tegelijkertijd bekendgemaakt te worden als het besluit zelf.

Het kan voorkomen dat na vaststelling van een kb door de Koning en publicatie in het Staatsblad aan het licht komt dat het besluit fouten bevat. Indien het evidente fouten in het origineel betreft waarvan verbetering niet leidt tot inhoudelijke wijziging van het besluit, is het mogelijk om deze te corrigeren door middel van een machtiging tot het aanbrengen van correcties en het uitbrengen van een verbeterblad bij het Staatsblad (zie voor het uitbrengen van een verbeterblad ook nr. 101 en 185).

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor werkzaamheden met betrekking tot plaatsing in het Staatsblad. Let op: voor publicatie rond de jaarwisseling gaat er jaarlijks een circulaire uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met uiterste aanleverdata. Voor het Staatsblad ligt dit meestal zo rond de 13e december, maar er kan in voorkomende gevallen, na contact met het Ministerie van Justitie en Veiligheid van afgeweken worden. NB: Bij publicatie van een kb in het Staatsblad, dient het originele gecontrasigneerde besluit bij het te worden afgegeven (die dat besluit rechtstreeks aan het Kabinet van de Koning zendt). Als geen publicatie plaatsvindt wordt het originele kb teruggezonden naar het Kabinet van de Koning, om bewaard te worden in het Staatsarchief. Van het originele besluit worden gewaarmerkte kopieën gemaakt.

NB: In het slotformulier van een kb kan worden aangegeven aan wie afschriften van het kb gezonden moeten worden. Hiervoor moet je zelf een begeleidende brief maken, bijvoorbeeld een brief aan een adviescollege waarin een afschrift van een benoemingsbesluit van een nieuw lid wordt gezonden. Ook in gevallen dat het slotformulier niet aangeeft dat er een afschrift moet worden verzonden is verzending soms nodig. De verantwoordelijkheid hiervoor vloeit al voort uit de formulering "Onze Minister van/voor …; is belast met de uitvoering van dit besluit (dat in het Staatsblad zal worden geplaatst)".

Laatst gewijzigd op: 11-3-2019