Nr. 205 (Inwerkingtreding)

Er zijn geen algemene voorschriften die de inwerkingtreding van een klein koninklijk besluit regelen. Voor een klein kb dat regels bevat voor de interne organisatie van de rijksoverheid, dient dan ook steeds afzonderlijk het tijdstip van inwerkingtreding te worden bepaald (zie Ar 4.14). Gewoonlijk geschiedt dit in het besluit zelf. Het is echter mogelijk dat het besluit de vaststelling van het tijdstip aan een minister delegeert.

Uit artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht vloeit voort dat een klein kb niet in werking kan treden vóór het tijdstip waarop het is bekendgemaakt. In een inwerkingtredings kb dient niet de inwerkingtreding van het besluit zelf te worden geregeld (zie Ar 4.20). In dit verband is het noodzakelijk dat het inwerkingtredings kb in het Staatsblad wordt geplaatst vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de betrokken wet of amvb (zie Ar 4.16).

Bij de inwerkingtreding van benoemingsbesluiten, deze inwerkingtreding niet afhankelijk te maken van publicatie in de Staatscourant. Bekendmaking geschiedt immers door toezending of uitreiking van het benoemings-kb.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018