Wetgevingsbeleid EU (Better Regulation)

Trefwoord(en):

Binnen haar bevoegdheden kan de Europese Unie verordeningen en richtlijnen vaststellen. Een verordening geldt uit zichzelf en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten van de Europese Unie, waaronder dus Nederland. Richtlijnen moeten door de lidstaten eerst nog (tijdig) worden omgezet in nationale regelgeving.

Onder de naam Better Regulation (Betere Regelgeving) voert de Europese Commissiebeleid om de kwaliteit van EU-regelgeving te verbeteren en onnodige regeldruk tegen te gaan. Het gaat daarbij om zowel nieuwe als bestaande regelgeving. De Europese Commissie houdt daarvoor regelmatig bestaande regelgeving tegen het licht om waar nodig aanpassingen door te voeren. Het maakt daarbij ook gebruik van adviezen van het Fit for future-platform, zie hieronder.

In de EU Raadswerkgroep Betere Regelgeving (onderdeel van de Raad voor Concurrentievermogen) worden de ontwikkelingen rond Betere Regelgeving besproken, standpunten ingenomen en worden aan de Commissie en de Raad voor regelgevingstoetsing (zie hieronder) oproepen en suggesties gedaan om het beleid te versterken. Ook bespreken de lidstaten in dit forum met de Commissie hoe zij samen gestalte kunnen geven aan het beleid.

Er bestaat een Haagse contactgroep Betere Regelgeving, onder voorzitterschap van EZK, waarin departementen, VNG, Europa Decentraal en het ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk) kennis en informatie uitwisselen over de EU aspecten van Betere Regelgeving. In de contactgroep wordt ook de Nederlandse inzet binnen de EU ten aanzien van Betere Regelgeving besproken en afgestemd.

Richtsnoeren en gereedschapskist voor Betere Regelgeving

De richtsnoeren en gereedschapskist voor betere regelgeving helpen de Europese Commissie om in de praktijk o.a.:

  • de algemene beginselen van Betere Regelgeving toe te passen;
  • effectbeoordelingen uit te voeren;
  • specifieke effecten te onderzoeken (zoals de effecten op innovatie en de positie van het mkb);
  • wetgeving te ontwerpen
  • de toepassing van maatregelen te controleren;
  • evaluaties en fitness checks uit te voeren;
  • stakeholders te raadplegen;
  • methodes, modellen en kosten-batenanalyses toe te passen.

Raad voor regelgevingstoetsing (Regulatory Scrutiny Board)

De Raad voor regelgevingstoetsing is een onafhankelijk orgaan dat de Europese Commissie ondersteunt. De Raad toetst niet zelf aankomende regelgeving, maar spreekt zich in het kader van de voorbereiding van nieuwe beleid- en regelgevingsinitiatieven uit over de kwaliteit van verslagen van effectbeoordelingen. Daarnaast adviseert de Raad over de kwaliteit van verslagen van belangrijke evaluaties van afzonderlijke beleidsmaatregelen of wetgeving en van zogenaamde ‘fitness checks’ (doorlichtingen van alle beleid en regels op een bepaald gebied).

De adviezen bevatten aanbevelingen voor de Commissie om de verslagen te verbeteren. De Raad geeft ook horizontaal advies over het beleid voor betere regelgeving aan de Commissie. Zij legt verantwoording af door middel van jaarverslagen.

Platform ‘Fit for future’

Het platform Fit for Future (F4F) bouwt voort op het REFIT (Regulatory Fitness) programma. Het bestaat uit een groep van deskundigen op hoog niveau van de lidstaten, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en belang­hebbende branche- en niet-gouvernementele organisaties. Aan de hand van een werkprogramma, opgesteld door input van stakeholders, adviseert F4F adviseert de Commissie om ervoor te zorgen dat de EU-regels burgers en bedrijven, vooral de kleine en middelgrote, helpen en niet hinderen. Daartoe adviseert het over mogelijke vereenvoudigingen van de regels, vermindering van de regeldruk en moderni­sering van bestaande EU-wetgeving. Ongeveer 99% van de ondernemingen in de EU zijn kleine of middelgrote ondernemingen. Input voor het platform kan gegeven worden via de website: Have your say: Simplify!

Beleidsdocumenten (selectie)

Zie ook

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 1-7-2021