Nr. 187 (Algemeen)

In deze paragraaf zal alleen worden ingegaan op de punten, waarop een algemene maatregel van rijksbestuur verschilt van een gewone amvb. Hetgeen in nr. 111 is opgemerkt over de kenmerken van rijkswetten, de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden en de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk inzake koninkrijksaangelegenheden, geldt ook voor algemene maatregelen van rijksbestuur.

De algemene maatregel van rijksbestuur vindt zijn grondslag in artikel 14 van het Statuut. Voorts zijn de bepalingen van de Grondwet omtrent algemene maatregelen van bestuur ook van toepassing op algemene maatregelen van rijksbestuur, voor zover tenminste het Statuut zelf geen regeling bevat (zie artikel 5, eerste lid, van het Statuut).

Een belangrijk verschil met de systematiek van de Grondwet is dat de statuutwetgever uitdrukkelijk de mogelijkheid heeft geschapen om een koninkrijksaangelegenheid in een zelfstandige algemene maatregel van rijksbestuur te regelen. Dit is geregeld in artikel 14, tweede lid, van het Statuut:“Indien de regeling niet aan de rijkswet is voorbehouden, kan zij geschieden bij algemene maatregel van rijksbestuur”. Het is evenwel niet de bedoeling dat een bepaalde materie voor het gehele Koninkrijk bij zelfstandige algemene maatregel van rijksbestuur wordt geregeld indien uit de Grondwet volgt dat regeling in Nederland bij wet moet plaatsvinden. Voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten geldt een soortgelijke beperking niet, aangezien in deze landen een algemene maatregel van rijksbestuur van hogere orde is dan een landsverordening. Het is dan ook mogelijk dat dezelfde materie, in plaats van in een rijkswet, voor Nederland in de wet en voor de beide andere landen in een algemene maatregel van rijksbestuur wordt geregeld.

Er wordt in het bijzonder de aandacht op gevestigd dat een aantal bepalingen in de artikelen 14 en 38 van het Statuut met zoveel woorden ook gelden voor algemene maatregelen van rijksbestuur.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018