Nr. 192 (Advisering door de Raad van State van het Koninkrijk)

Over ontwerpen van algemene maatregelen van rijksbestuur wordt de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord. Het gestelde in nr. 116 is van overeenkomstige toepassing.

Ingeval de eerstverantwoordelijke minister met de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk van oordeel is dat het ontwerp beter niet of althans niet in deze vorm kan worden bekrachtigd (zie nr. 172), dient tijdig overleg plaats te vinden met de betrokken Gevolmachtigde Ministers van de Caribische landen van het Koninkrijk. Deze dienen vervolgens overleg te plegen met de regering van hun land.

Indien het advies en het nader rapport zaken inhouden die van direct belang zijn voor de Caribische landen van het Koninkrijk, wordt in ieder geval inhoudelijk overleg gepleegd met de (kabinetten van de) Gevolmachtigde Minister(s), op gelijke wijze als dit met andere ministeries geschiedt. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt in dat geval tijdig ingelicht (zie eveneens nr. 116).

Ten aanzien van de openbaarmaking van het advies van de Raad en het nader rapport aan de Koningin wordt zoals in nr. 190 de aandacht gevestigd op artikel 5.1, tweede lid, onderdeel a, van de Wet open overheid. De afweging die deze wet voorschrijft, zal dan deel uitmaken van het zojuist bedoelde overleg.

Toezending aan de Gevolmachtigde Minister(s) met een reactietermijn – hetgeen in alle andere gevallen geschiedt – betekent dat van de zijde van de eerstverantwoordelijke minister wordt uitgegaan van openbaarmaking tenzij uit de stukken het tegendeel blijkt.

Laatst gewijzigd op: 8-5-2024