Actieve openbaarmaking

Onderdelen

De Wet openbaarheid van bestuur gaat uit van twee vormen van openbaarmaking, namelijk passieve openbaarmaking en actieve openbaarmaking. Passieve openbaarmaking is het door de overheid op verzoek van burgers en bedrijven openbaar maken van informatie. Actieve openbaarmaking is het door de overheid uit eigen beweging – zonder dat daarom wordt gevraagd – openbaar maken van informatie.

  • Actieve openbaarmaking van overheidsinformatie