3.3.7.c Coreper

Er bestaat een Coreper I en een Coreper II waaronder verschillende beleidsgebieden vallen.
Het Coreper bestaat uit twee delen, waarbij Coreper I bestaat uit de plaatsvervangende permanente vertegenwoordigers en Coreper II uit de permanente vertegenwoordigers zelf.
Coreper  I, dat uit de plaatsvervangende permanente vertegenwoordigers bestaat, behandelt over het algemeen dossiers van technische aard. In Coreper II, dat bestaat uit de ambassadeurs, worden over het algemeen onderwerpen van politieke, commerciële, economische of institutionele aard behandeld.

In de Toelichting bij het Reglement van Orde van de  Raad’ opgesteld door het Secretariaat-Generaal van de Raad in 2016 staat hierover:

Het Coreper (1e deel) bereidt de werkzaamheden van zes Raadsformaties voor:
Landbouw en Visserij;

  • Concurrentievermogen;
  • Vervoer, Telecommunicatie en Energie;
  • Milieu;
  • Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport;
  • Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken).

Het Coreper (2e deel) bereidt de werkzaamheden van vier Raadsformaties voor :

  • Algemene Zaken;
  • Buitenlandse Zaken;
  • Economische en Financiële Zaken;
  • Justitie en Binnenlandse Zaken.

Het Coreper heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar kan wel procedurebesluiten nemen, zoals het plaatsen van onderwerpen op de Raadsagenda. Punten waar op lager niveau al overeenstemming over is bereikt, kunnen door de Raad als hamerstuk (‘A-punt’) worden afgedaan (Nota bene: overigens ook tijdens een Raadsbijeenkomst die inhoudelijk gezien niets met het onderwerp van besluitvorming van doen heeft). Hierdoor kan men zich in de Raad concentreren op de politiek belangrijker zaken (‘B-punten’). B-punten mogen enkel in de verantwoordelijke Raadsformatie worden behandeld.

Coreper I wordt voorbereid door de “Groep Mertens”, Coreper II wordt voorbereid door de “Groep Antici”.

De Groep Antici, die in 1975 in het leven is geroepen, bereidt de besprekingen van Coreper II voor. Deze groep bestaat uit de directe medewerkers van de permanente vertegenwoordigers en een vertegenwoordiger van de Commissie en wordt voorgezeten door het Antici lid van het voorzitterschap. Er wordt ook aan deelgenomen door een vertegenwoordiger van het SGR en door de medewerker van de directeur generaal van de Juridische Dienst. De groep heeft tot taak de I punten te bespreken, de agenda van het Coreper door te nemen en de organisatie van de besprekingen vast te stellen, met name de volgorde waarin de punten worden behandeld. Meer in het algemeen streeft deze groep ernaar de werklast voor het Coreper zo veel mogelijk te verlichten (zie bijlage V bij het ROR over de werkmethoden van de Raad, punten 4 en 5). Deze vergadering biedt de delegaties tevens de gelegenheid om hun respectieve standpunten aan elkaar kenbaar te maken en verzoeken tot opneming van een punt onder „Diversen” in te dienen. De groep verifieert de notulen van de Raadsformaties die door Coreper II worden voorbereid, voordat een punt als I punt wordt voorgelegd aan het Coreper. De Groep Antici kan voorts door het Coreper worden opgedragen bepaalde dossiers van horizontale aard of dossiers die zeer gevoelig liggen, op een ad hocbasis te behandelen.
De Groep Mertens, die in 1993 in het leven is geroepen, bestaat uit de naaste medewerkers van de plaatsvervangende permanente vertegenwoordigers en heeft min of meer dezelfde functie bij het Coreper I en de samenstelling ervan is gelijkaardig. De groep is tevens verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming om buiten de zetel van de Raad Raadszittingen of vergaderingen van een groep te houden.
Verder heeft het Coreper in 2003 de groep Nicolaïdis in het leven geroepen, die moet helpen bij de organisatie van de vergaderingen van het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) dat eveneens de besprekingen van het Coreper op GBVB gebied moet voorbereiden en daartoe bijvoorbeeld de voorlopige agenda doorneemt, bepaalt in welke volgorde de punten worden behandeld en indien nodig de praktische regelingen voor de vergadering bespreekt.

Zie hierover de Handleiding voor het voorzitterschap.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018