3.3.7.a Werkwijze van de Raad

De Raad van Ministers is één juridische entiteit, die, afhankelijk van het onderwerp, in verschillende samenstellingen van regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten op ministerieel niveau bijeen komt. De werkwijze van de Raad is opgenomen in zijn reglement van orde (Besluit 2009/937/EU van de Raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde (PB L 325 van 11.12.2009, blz. 35)) en het Besluit van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van zijn reglement van orde (2014/900/EU, PbEU 2014, L 358). De bijeenkomsten van de Raad over wetgevingshandelingen zijn sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon openbaar (artikel 16 lid 8 VEU).

De werkzaamheden van de Raad worden voorbereid door het Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten (Coreper, een afkorting van Comité des représentants permanents, zie tevens artikel 240 VWEU), die tevens zijn opdrachten uitvoert. Er kunnen door, of met goedkeuring van het Coreper, comités of werkgroepen worden ingesteld voor het vooraf omschreven verrichten van voorbereidende studies of werkzaamheden (artikel 19 rvo). De lijst van deze instanties wordt openbaar gemaakt.

Besluitvorming binnen de raad verloopt via een aantal lagen, namelijk:

  • Raadswerkgroepen/voorbereidende instanties van de Raad
  • het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper)
  • de Raadsformatie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018