1.1.6.b Kaderbesluiten

Onder het oude artikel 34 EU-Verdrag, voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, bestond het instrument kaderbesluit. Dit instrument viel onder de ‘derde pijler’ inzake de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Deze kaderbesluiten waren bedoeld om tot onderlinge aanpassing (harmonisatie) van wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie te komen. De omschrijving in het oude artikel 34, lid 2, sub b EU-Verdrag was dan ook bijna identiek aan die van de richtlijnen en hetgeen is opgenomen onder ‘richtlijnen’ geldt mutatis mutandis ook voor kaderbesluiten. Het rechtsinstrument is niet meer opgenomen in het VWEU, maar gelet op de destijds daarvoor geldende implementatieverplichting en de nog geldende materiële werking kunnen ze nog wel relevant zijn.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018