1.1.5 Besluiten, aanbevelingen en adviezen

Een besluit is ingevolge artikel 288 VWEU verbindend in al zijn onderdelen. Indien de adressaten worden vermeld, is het alleen voor hen verbindend. Het besluitbegrip omvat dus twee typen rechtshandelingen: besluiten met adressant die vooral gebruikt worden voor gevallen waarin voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon beschikkingen golden en besluiten zonder adressant. Of een besluit nadere implementatie door middel van nationale regelgeving zal behoeven, zal dus primair aan de hand van zijn inhoud beoordeeld moeten worden.

Tot slot noemt het VWEU als rechtsinstrumenten nog aanbevelingen en adviezen. Deze zijn ingevolge artikel 288 VWEU echter niet verbindend. In artikel 292 VWEU is geregeld dat de Raad aanbevelingen vaststelt. De Raad besluit daarbij op voorstel van de Commissie in alle gevallen waarin dat in de Verdragen is bepaald. De Commissie en de Europese Centrale Bank stellen in de Verdragen bepaalde specifieke gevallen aanbevelingen vast.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018