1.1.2 Overzicht EU-rechtshandelingen

In artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is opgenomen dat teneinde bevoegdheden van de Unie te kunnen uitoefenen, de instellingen:
- verordeningen;
- richtlijnen;
- besluiten;
- aanbevelingen en adviezen
kunnen vaststellen.

In deze Handleiding wordt aangesloten bij de Aanwijzingen voor de regelgeving (aanwijzing 1.3) waarin het begrip ‘bindende EU-rechtshandelingen’ is opgenomen:
3. Onder bindende EU-rechtshandelingen wordt in deze aanwijzingen verstaan: door de instellingen van de Europese Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie vastgestelde:
a. verordeningen;
b. richtlijnen;
c. besluiten zonder vermelding van adressaten;
d. besluiten met vermelding van adressaten, voor zover mede tot Nederland gericht.

De term EU-regelgeving wordt in deze Handleiding in aansluiting op de Aanwijzingen (aanwijzing 1.2) gebruikt voor door de instellingen van de Europese Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie vastgestelde verordeningen en richtlijnen. Deze Handleiding ziet met name op EU-regelgeving gelet op het feit dat deze het vaakst tot het vaststellen van nationale regelgeving noodzaakt.

In de paragrafen hierna worden de verschillende rechtshandelingen (kort) toegelicht.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018