Nr. 230 (Aanneming van de verdragstekst)

Wanneer de onderhandelingen tot overeenstemming hebben geleid wordt de tekst van het te sluiten verdrag aangenomen en als authentiek en definitief vastgesteld (de artikelen 9 en 10 van het Weens verdragenverdrag). Bij een bilateraal verdrag gebeurt het vaststellen van de tekst meestal door parafering van de tekst door de delegatieleiders. Bij multilaterale verdragen kan de vaststelling ook door parafering plaatsvinden maar geschiedt dit meestal door een besluit van de conferentie die of het internationale lichaam dat zich met de totstandbrenging van het verdrag heeft bezig gehouden. De tekstvaststelling brengt nog geen volkenrechtelijke verplichtingen met zich mee. Daarvan is pas sprake na ondertekening van het verdrag. Ondertekening kan pas plaatsvinden nadat de (rijks)ministerraad daarmee akkoord is gegaan, waarbij bij voorkeur gelijktijdig de (rijks)ministerraad zich uitspreekt over de parlementaire goedkeuring van het verdrag (zie nr. 236 en 238).

Vastgestelde teksten van politiek belangrijke verdragen kunnen nog vóór de ondertekening aan het parlement worden toegezonden (nr. 226).

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019