Nr. 124 (Publicatie van rijkswetten)

Ingevolge artikel 22, eerste lid, van het Statuut worden rijkswetten in alle landen van het Koninkrijk, waar zij gelding hebben, in het officiële publicatieblad geplaatst. In Nederland worden rijkswetten door de eerstverantwoordelijke minister bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangeleverd met een daarvoor bestemd formulier (en toelichting). De Nederlandse Minister van Justitie en Veiligheid is vervolgens verantwoordelijk voor de uitgifte van het Staatsblad. In de Caribische landen van het Koninkrijk zorgen de Gouverneurs ingevolge artikel 16 van de Reglementen voor de Gouverneur (van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten) voor de afkondiging van rijkswetten. In de Caribische landen van het Koninkrijk wordt deze regelgeving in de officiële publicatiebladen bekendgemaakt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt de in de Caribische landen van het Koninkrijk bekend te maken rijkswetten aan de Gouverneurs aan. In verband daarmee is het van belang dat de eerstverantwoordelijke minister de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per elektronisch bericht op de hoogte stelt over het Staatsbladnummer waarin en de datum waarop een vastgestelde rijkswet zal worden geplaatst. Tegelijkertijd zendt de eerstverantwoordelijke minister de digitale tekst in Word-format toe aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De directie CZW van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt deze tekst vervolgens per elektronische post aan de Kabinetten van de Gouverneurs ter bekendmaking in de officiële publicatiebladen. De Gouverneurs wordt verzocht de bekendmaking van deze wetgeving te bevorderen. De digitale tekst in Word-format kan gebruikt worden als basis voor de bekendmaking in de Caribische landen van het Koninkrijk.

Dit elektronische bericht wordt daarom in kopie aan de directie Wetgeving van Aruba, de directie Wetgeving van Curaçao en de directie Wetgeving van Sint Maarten gezonden, die op basis van de ontvangen tekst tot voorbereiding van de publicatie kunnen overgaan.

In dit bericht zal worden vermeld in welk Staatsblad de desbetreffende rijkswet zal worden geplaatst. Op deze wijze kunnen de Kabinetten van de Gouverneurs en de wetgevingsdirecties aan de hand van de op internet (https://www.officielebekendmakingen.nl/) gepubliceerde wetgeving verifiëren of bekendmaking in het Staatsblad heeft plaatsgevonden. In het elektronische bericht worden de Gouverneurs steeds verzocht om na publicatie een exemplaar van de publicatiebladen, in digitale vorm aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe te zenden.

Laatst gewijzigd op: 3-5-2021