3.2.2 Beleidscyclus

De beleidscyclus bij de Commissie start ieder jaar met een ‘State of the Union’ waarin de prioriteiten en doelstellingen voor het volgende jaar worden bekendgemaakt. In het werkprogramma van de Commissie dat tot stand komt in overleg met het Europees Parlement en de Raad staat vervolgens hoe de Commissie de beleidsprioriteiten gaat uitvoeren. De overige instellingen en de nationale parlementen geven vervolgens hun reactie op het programma. Het werkprogramma wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Voor initiatieven met mogelijke aanzienlijke economische, sociale of milieugevolgen stelt de Commissie effectbeoordelingen op (zie meer hierover onder impact-assessment  hierna).

De Europese Commissie is georganiseerd via directoraten-generaal (hierna DG’s) die zich elk met bepaalde specifieke onderwerpen en beleidsgebieden bezighouden. Aan het hoofd van een DG staat meestal een Europese Commissaris, maar de portefeuilles van de Commissieleden en de onderwerpen van de DG’s lopen niet helemaal gelijk waardoor een DG onder verantwoordelijkheid van meerdere Commissarissen kan vallen. Ook zijn er Commissarissen die geen eigen DG hebben zoals de Europese Commissaris voor Meertaligheid.

Meer informatie over de beleidscyclus op de site van de Commissie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018