Nr. 110 (Bespoediging van de behandeling door de Staten-Generaal)

De beide kamers der Staten-Generaal beslissen zelf over de samenstelling van hun agenda. Het eventueel aandringen op spoed bij de voorbereiding in commissieverband of de plenaire behandeling dient te geschieden door de betrokken minister of staatssecretaris bij de voorzitter van de betrokken commissie, respectievelijk de Kamervoorzitter. Door goed contact met de griffier van de desbetreffende Kamercommissie kan op ambtelijk niveau de schriftelijke voorbereiding zoveel mogelijk worden bespoedigd. Zo kan de griffier bevorderen dat de door de Kamer opgestelde stukken (verslagen en dergelijke) en eventueel reeds de inbreng van de fracties daarvoor, zo snel mogelijk ter beschikking van het ministerie komen. Daarnaast kan de behandelend ambtenaar ervoor zorgen dat de op het ministerie vervaardigde stukken (nota naar aanleiding van het verslag en dergelijke) bij de betrokken griffie worden afgeleverd (zie nr. 47).

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018