Nr. 108 (Afwijken van de zeven-dagentermijn voor de behandeling in de ministerraad)

Volgens aanwijzing 7 van de Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden kunnen in spoedeisende gevallen tot woensdagmiddag 12 uur onderwerpen worden aangemeld voor behandeling in de minsterraad van de vrijdag daaropvolgend. Bij afwijking van de zeven-dagentermijn dient op het aanbiedingsformulier voor de ministerraad zorgvuldig te worden gemotiveerd waarom behandeling binnen deze termijn moet plaatsvinden. Over afwijkingen van de termijn dient tevoren contact opgenomen te worden met de secretaris van de ministerraad.

In de zeer uitzonderlijke gevallen waarin stukken nog op de donderdag voorafgaand aan de ministerraad na 16.00 uur worden rondgezonden, moeten de stukken niet alleen op de huisadressen van alle ministers en staatssecretarissen worden bezorgd maar tevens in 30-voud worden aangeleverd bij de secretaris van de ministerraad, zodat de stukken vóór aanvang van de ministerraad te 09.00 uur beschikbaar zijn. Bewindspersonen kunnen deze stukken dan zonodig op het Ministerie van Algemene Zaken inzien.

Voor stukken die om speciale redenen niet worden rondgezonden maar tijdens de ministerraad worden uitgedeeld is het eveneens gewenst deze vóór aanvang van de ministerraad te 09.00 uur in 30-voud bij de secretaris van de ministerraad te bezorgen. Deze kunnen dan bij aanvang van de ministerraad worden rondgedeeld. Dit biedt bewindspersonen de gelegenheid deze stukken nog te lezen voordat de in de ministerraad aan de orde komen.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018