Nr. 106 (Algemeen)

Er kunnen zich situaties voordoen waarin in korte tijd vanuit het niets een geheel nieuwe wettelijke regeling in het Staatsblad gebracht moet worden of waarin enige fase van het wetgevingsproces om wat voor reden dan ook sterk versneld moet worden doorlopen.

Wanneer dergelijke spoed vereist is, verdient het aanbeveling dat één ambtenaar - bij voorkeur de behandelend wetgevingsambtenaar - de hele zorg voor de voortgang op zich neemt. Dit houdt in dat deze ambtenaar bevordert dat alle onderdelen van de procedure zo snel mogelijk worden afgewerkt, dat hij daarbij zoveel mogelijk tijdwinst verwezenlijkt door eigen actief optreden en in elk geval onnodige vertraging voorkomt.

De volgende aandachtspunten zijn hierbij in elk geval van belang:

  • Vooraf dient nagegaan te worden welke handelingen in het kader van het wetgevingsproces zullen moeten worden verricht en wie daarbij betrokken zijn, aan de hand waarvan een reële tijdsplanning wordt opgesteld.
  • Met de betrokken personen en instanties dient tijdig contact te worden opgenomen om hen in te lichten over de gewenste medewerking aan een snelle behandeling.
  • Door zelf stukken op de juiste plaats af te leveren en na afdoening weer op te halen kan de kans op vertraging en misverstanden worden geminimaliseerd.
  • Door het leveren van stukken in voldoende aantal aan medebetrokken instanties kan worden voorkomen dat daar nog eens tijd met de reproductie verloren gaat.
  • De omvang van de te regelen materie dient zo beperkt mogelijk gehouden te worden; het verdient aanbeveling geen zaken mee te nemen die niet rechtstreeks met het onderwerp van de regeling samenhangen.
  • Er wordt naar gestreefd het aantal ondertekenende bewindslieden tot een minimum te beperken. Voor zover het noodzakelijk is dat van de formele medebetrokkenheid van andere bewindslieden dan de eerstverantwoordelijke blijkt, kan dat ook in het begin of aan het slot van de memorie van toelichting en van andere stukken worden vermeld.

Laatst gewijzigd op: 9-10-2018