Nr. 96 (Verklaring van contraseign)

Een verklaring van contraseign is een verklaring die door een bewindspersoon wordt afgegeven voordat de Koning de wet heeft ondertekend. De bewindspersoon verklaart daarbij zijn contraseign te verlenen zodra de Koning zijn handtekening heeft geplaatst. Van een dergelijke verklaring wordt gebruik gemaakt in gevallen waarin het door afwezigheid van zowel de bewindspersoon als zijn ad interim praktisch onmogelijk zal zijn de vereiste contrasignering door de bewindspersoon – met het oog op de inwerkingtreding – tijdig op het origineel te doen plaatsvinden. Alvorens tot het opstellen van de verklaring over te gaan, dient afstemming plaats te vinden met het Kabinet van de Koning en de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook verdient het aanbeveling de medebetrokken ministeries op de hoogte te stellen. Voor de verklaring kan het volgende model worden gebruikt:

«De Minister van/voor ... verklaart, dat de wet van / houdende …/tot ... / door hem zal worden gecontrasigneerd, zowel wat de bewilliging als wat de uitvaardiging betreft.

De Minister van/voor ...»

Op de verklaring wordt na ondertekening de datum van die ondertekening vermeld. De verklaring wordt bij het door de Koning ondertekende origineel van de wet gevoegd. De originele wet wordt zo spoedig als mogelijk alsnog aan de bewindspersoon voorgelegd ter contrasignering. Zodra dit is gebeurd, komt de verklaring te vervallen.

Als spoed gewenst is dan is het raadzaam tijdig contact op te nemen met het Kabinet van de Koning voor een spoedige afhandeling.

Het contact bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken strekt ertoe alvast aan te kondigen dat (en even uit te leggen waarom) er binnenkort nog tekst komt die spoedig geplaatst moet worden, en dat er een verklaring van contraseign zal worden ingeleverd. U kunt contact opnemen met de medewerker publicatie Staatsblad.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018