Nr. 96 (Verklaring van contraseign)

Een verklaring van contraseign is een verklaring die door een bewindspersoon wordt afgegeven voordat de Koning de wet heeft ondertekend. De bewindspersoon verklaart daarbij zijn contraseign te verlenen zodra de Koning zijn handtekening heeft geplaatst. Deze verklaring vormt een voorwaardelijk besluit met de strekking dat de bewindspersoon de verantwoordelijkheid neemt voor de bekrachtiging van het voorstel zodra die heeft plaatsgevonden. De feitelijke handeling van het plaatsen van een handtekening op het origineel strekt ten bewijze van dat besluit, maar die kan op een later moment plaatsvinden. Van een dergelijke verklaring wordt gebruik gemaakt in gevallen waarin het door afwezigheid van zowel de bewindspersoon als zijn ad interim praktisch onmogelijk zal zijn de vereiste ondertekening door de bewindspersoon – met het oog op de inwerkingtreding – tijdig op het origineel te doen plaatsvinden. Voor de verklaring kan het volgende model worden gebruikt:

«De Minister van/voor ... / Staatssecretaris van … verklaart, dat de wet houdende …/tot ... / door hem zal worden gecontrasigneerd, zowel wat de bewilliging als wat de uitvaardiging betreft.

De Minister van/voor ... / Staatssecretaris van …»

Op de verklaring wordt na ondertekening de datum van die ondertekening vermeld. De verklaring wordt bij het door de Koning ondertekende origineel van de wet gevoegd. De originele wet wordt zo spoedig als mogelijk alsnog aan de bewindspersoon voorgelegd ter contrasignering.

Indien de bewindspersoon die blijkens het uitgegeven Staatsblad contraseign heeft gegeven, niet meer in functie is op het moment dat het origineel alsnog ter tekening wordt voorgelegd aan het departement, tekent de minister van het betreffende ministerie in diens plaats, met de toevoeging ‘bij afwezigheid’. Deze ondertekening vormt niet de formele contrasignering (want die heeft eerder al plaatsgevonden dankzij de verklaring van contraseign), maar behelst niet meer dan een verklaring van feitelijke aard dat de voorganger inderdaad heeft gecontrasigneerd. Er wordt dus ook geen wijziging op het origineel aangebracht om de naam of de hoedanigheid van de feitelijke ondertekenaar weer te geven.

Neem bij spoed contact op met de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om alvast aan te kondigen dat (en even uit te leggen waarom) er binnenkort nog tekst komt die spoedig geplaatst moet worden, en dat er een verklaring van contraseign zal worden ingeleverd. U kunt contact opnemen met de medewerker publicatie Staatsblad.

Laatst gewijzigd op: 19-4-2024