3.6.6.a Nationale bepalingen, praktijken en situaties

In de loop der jaren hebben de lidstaten een hele reeks verweren bij het Hof ingeroepen teneinde de niet-nakoming van hun verplichtingen te rechtvaardigen. In het algemeen is het Hof echter vrij streng. Het Hof van Justitie hanteert met betrekking tot de niet-nakoming van implementatieverplichtingen een strenge toets. Een standaardoverweging is dan ook: “dat een lidstaat zich niet kan beroepen op nationale bepalingen, praktijken en situaties ter rechtvaardiging van de niet-nakoming van door een richtlijn voorgeschreven verplichtingen of termijnen ”(HvJ EG Zaak C-208/96, Commissie v. Belgie, Jur. 1997, p. I-5375). Zie hierover dan ook onderdeel 2.2.1b Geen rechtvaardiging van niet-nakoming.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018