3.3.10.d PV-instructieoverleg ter voorbereiding van het Coreper en voorbereiding Raad via CoCo en MR

Na de opstelling van het BNC-fiche is er een tweede vast coördinatiemoment vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken wanneer een voorstel voor Europese regelgeving in het Coreper wordt behandeld. De instructies voor de Nederlandse (plv.) permanente vertegenwoordiger worden vastgesteld in het PV-instructieoverleg (een interdepartementaal overleg in Den Haag onder voorzitterschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken). Voor het opstellen van PV-instructies is een speciale handleiding vastgesteld: Leidraad Coreper-instructies (te vinden via Rijksportaal). 

Voor internationale milieuaangelegenheden geldt dat coördinatie van instructies tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken verloopt via de Commissie Internationale Milieuaangelegenheden (CIM).

In het geval van bijeenkomsten van de Raad van Ministers die voorafgaand aan het COREPER in een buitengewoon comité worden voorbereid (handelspolitiek, monetaire aangelegenheden, landbouw- en JBZ-onderwerpen) geldt een bijzondere Haagse coördinatie van de Nederlandse inbreng in zo’n comité.

Zo is er een speciaal handelscomité (artikel 133 Comité), een Economisch en Financieel Comité (EFC), een Landbouwcomité (CSA) en twee JBZ-comités (CATS en SCIFA). De bepaling van de inbreng van Nederland in deze comités verloopt niet via het PV-instructieoverleg, maar op andere manieren:

  • Het instructieoverleg voor het artikel 133 Comité is de Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (IRHP), voorgezeten door het Ministerie van Economische Zaken;
  • De inbreng van Nederland in het Economische en Financiële Comité wordt voorbereid in een interdepartementaal overleg onder voorzitterschap van de Thesaurier-Generaal van het Ministerie van Financiën. In het overleg hebben De Nederlandse Bank en de ministeries van Algemene Zaken, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken zitting;
  • De instructie voor het Landbouwcomité wordt gecoördineerd door het Ministerie van Economische Zaken;
  • Ter voorbereiding van bijeenkomsten van het JBZ-comité is er een instructieoverleg voorgezeten door het Ministerie van Justitie.

Na behandeling van de knelpunten in deze buitengewone comités worden de behandelde dossiers doorgestuurd aan COREPER ten behoeve van voorbereiding van de Raad van Ministers.

Een derde vast coördinatiemoment is de voorbereiding van vergaderingen van de Raad van Ministers in Brussel. Het standpunt dat Nederland in de Raad inneemt wordt via de CoCo bekrachtigd door de ministerraad.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018