Nr. 265 (Mogelijkheden voor versnelling van de procedure)

Ook bij het partij worden en opzeggen van verdragen kan er behoefte bestaan om de procedure te versnellen. Dit doet zich met name voor als er internationaal termijnen zijn afgesproken waarbinnen een verdrag in werking moet treden of moet worden opgezegd. Het over de versnelling van de procedure in bijzondere gevallen in nr. 106 tot en met 110 gestelde is van overeenkomstige toepassing. Wat betreft versnelling van de procedure met betrekking tot verdragen die (mede) voor Aruba, Curaçao of Sint Maarten zullen gelden is nr. 128 van overeenkomstige toepassing (zie ook nr. 117). Overigens zal men voor de inwerkingtreding van een verdrag mede afhankelijk zijn van het tempo van de procedure bij de verdragspartner(s).

Laatst gewijzigd op: 9-12-2021