Nr. 145 (Verdediging van een initiatiefvoorstel in de Eerste Kamer)

Ingevolge artikel 85 van de Grondwet jo. artikel 9.26 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer is de verdediging van initiatiefvoorstellen bij de Eerste Kamer, tenzij de Tweede Kamer anders besluit, opgedragen aan de initiatiefnemers. Daarbij hebben de initiatiefnemers ingevolge artikel 1, onder e, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer dezelfde rechten als bewindspersonen bij de verdediging van regeringsvoorstellen. Zij kunnen derhalve in de vergadering het woord voeren en zich desgewenst laten bijstaan door deskundigen, die ook het woord kunnen voeren.

Op overeenkomstige wijze als bij de behandeling in de Tweede Kamer kan ingevolge Ar 7.24 tijdens de behandeling in de Eerste Kamer door de initiatiefnemers een beroep worden gedaan op ambtelijke bijstand van juridische en wetstechnische aard.

Zie nr. 133a voor de situatie dat tijdens de Eerste Kamerbehandeling een wisseling in de samenstelling van de initiatiefnemers plaatsvindt.

Laatst gewijzigd op: 19-4-2024