Aanwijzing 3.30 Aanduidingen "zin" en "zinsnede"

  1. Een volledige zin wordt aangeduid als "zin", een deel van een zin als "zinsnede".
  2. Indien een zinsnede wordt aangehaald door vermelding van de volledige tekst of van het begin en einde daarvan, kan de aanduiding "zinsnede" worden weggelaten.

Toelichting

Tweede lid. Het aanhalen van lange zinsneden kan ook geschieden met gebruik van haakjes: zie het tweede voorbeeld. Zie ook aanwijzing 6.9. Zie voor een andere vorm van verwijzing naar zin­sneden de aanwijzingen 5.47, vierde lid, en 5.52, voorbeelden B, D en F.

Voorbeelden bij het tweede lid

  • In het tweede lid vervalt "wanneer hij daarin heeft toegestemd".
  • In artikel 4 vervalt "indien (…) geëindigd".