Aanwijzing 3.42 Aanhalen bindende EU-rechtshandelingen

  1. Bij het aanhalen van bindende EU-rechtshandelingen wordt de titel gebruikt die daaraan in het Publicatieblad van de Europese Unie is gegeven.
  2. Vermelding van de vindplaats in het Publicatieblad van de Europese Unie geschiedt door toevoeging tussen haakjes van de aanduiding overeenkomstig het volgende voorbeeld: PbEU 2010, L 180.

Toelichting

Eerste lid. Deze aanwijzing heeft ook betrekking op het hoofdlettergebruik in de woorden "Richtlijn" en "Verordening" (zie ook het hieronder opgenomen voorbeeld).

Vermeldingen tussen haakjes dat het om een "herschikking" of "codificatie" gaat worden bij het aanhalen van een bindende EU-rechtshandeling niet overgenomen, evenals de vermelding "voor de EER relevante tekst". Tussen haakjes geplaatste verkorte aanduidingen van de rechtshandeling (bijvoorbeeld "algemene verordening gegevensbescherming") worden wel overgenomen.

Tweede lid. Zie ook aanwijzing 3.46.

Voorbeeld