3.3.11.c Invulling rol op grond van Protocol betreffende de rol van nationale parlementen in de Europese Unie en protocol subsidiariteit en evenredigheid

In onderdeel 3.3.9. Protocol rol nationale parlementen en protocol subsidiariteit en evenredigheid kwamen deze twee protocollen al aan de orde. Sinds het Verdrag van Amsterdam hebben de nationale parlementen een officiële erkenning gekregen van hun betrokkenheid bij het Europese besluitvormingsproces. In artikel 1 van het Protocol betreffende de rol van nationale parlementen in de Europese Unie, gehecht aan het Verdrag van Lissabon, is bijvoorbeeld opgenomen dat discussiedocumenten van de Commissie zoals groenboeken, witboeken en mededelingen bij publicatie aan de nationale parlementen worden toegezonden. Tevens wordt het jaarlijkse wetgevingsprogramma en alle andere instrumenten voor wetgevingsprogrammering en beleidsstrategie aan de parlementen gezonden op hetzelfde tijdstip dat de Commissie deze zendt aan het Europese Parlement en de Raad.

Voor wat betreft de invulling van de rol van het nationale parlement op het terrein van de subsidiariteitstoets, zie de site van de Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018