3.3.11.e Het BNC-fiche en de vaste kamercommissie voor Europese Zaken

Het parlement ontvangt binnen zes weken een BNC-fiche van de regering. Het BNC-fiche heeft onder meer de functie het parlement te informeren over beleidsvoornemens en voorstellen voor Europese regelgeving, dat op basis van het BNC-fiche het debat aan kan gaan met de regering.

De Tweede Kamer heeft een speciale vaste commissie voor Europese Zaken. De rol van deze commissie bij de parlementaire controle op besluitvorming door de instellingen van de Europese Unie is te karakteriseren als initiërend, attenderend en coördinerend. De commissie controleert het regeringsbeleid rond algemene Europese ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van de Europese Unie en de discussie over de toekomst van het Verdrag van Lissabon. Zij becommentarieert de BNC-fiches en kan deze waar nodig voorzien van een advies aan de verantwoordelijke vakcommissie(s). De commissie kan de speciale vakcommissies attenderen op en adviseren over inhoudelijke ontwikkelingen in de Europese regelgeving, waarbij de vakcommissies zelf op hun eigen beleidsterrein de Europese ontwikkelingen controleren.

De vaste commissie heeft ook een vertegenwoordigende rol, omdat zij aanspreekpunt is voor zustercommissies uit andere lidstaten (ook kandidaat-lidstaten) en het Europees Parlement. Bovendien vertegenwoordigt de vaste commissie de Tweede Kamer tijdens de bijeenkomsten van de COSAC (zie 3.12d Samenwerking nationale parlementen COSAC). ‘Daarnaast is de vaste commissie ook belast met de coördinatie van het zogenaamde Europa-overleg, het overleg tussen de regering en de Tweede Kamer over vergaderingen van de Raad van Ministers. Hierbij worden bijvoorbeeld de geannoteerde raadsagenda’s (zie hierna) besproken en kunnen er door de vaste commissies aan de minister of staatssecretaris vragen gesteld worden naar aanleiding van de BNC-fiches.

De vaste commissies zijn na de totstandkoming en inwerkingtreding van de Europese regelgeving verantwoordelijk voor het dossier in kwestie. Het (inhoudelijke) toezicht op de implementatie van de Europese regelgeving in nationaal recht ligt dus bij de vaste commissies. De rol van de vaste kamercommissie voor Europese Zaken beperkt zich in deze fase tot bijvoorbeeld het toezicht op tijdigheid. De vaste commissie krijgt hiertoe bijvoorbeeld de kwartaaloverzichten toegezonden (zie onderdeel “3.4.2 voortgangsbewaking”). Bij de implementatiefase is de commissie bezig met procesbewaking in plaats van met inhoudelijke controle.

Website vaste commissie voor Europese Zaken

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018