3.1.2.e Het Hof van Justitie van de EU

Artikel 19 VEU, eerste lid bepaalt dat het Hof van Justitie van de Europese Unie het Hof van Justitie, het Gerecht en gespecialiseerde rechtbanken omvat en als taak heeft het verzekeren van de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Verdragen. Tevens is opgenomen dat de lidstaten voorzien in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren.

In het derde lid is geregeld dat het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak doet overeenkomstig de Verdragen:

  1. Inzake door een lidstaat, een instelling of een natuurlijke persoon of rechtspersoon ingesteld beroep
  2. op verzoek van de nationale rechterlijke instanties bij wijze van prejudiciële beslissing over de uitlegging van het recht van de Unie en over de geldigheid van door de instellingen vastgelegde handelingen;
  3. in de overige bij de Verdragen bepaalde gevallen.

In de artikelen 251 en volgende VWEU is vervolgens de werkwijze en rechtsmacht van het Hof verder uitgewerkt. Zo is de inbreukprocedure uitgewerkt in de artikelen 258 tot en met 260 VWEU en de artikelen 263 en 264 het rechtstreekse beroep tot nietigheid.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018