3.1.1 Fases

Voor wat betreft de procedures die gelden bij de totstandkoming van bindende EU-rechtshandelingen en de implementatie ervan zijn verschillende soorten procedures en vormen van afstemming te onderscheiden. In deze Handleiding zijn met name de procedures en afstemmings-overleggen opgenomen voor wat betreft het implementatietraject van richtlijnen en verordeningen.

Globaal vallen de volgende fases te onderscheiden:

  • Fase beleidsvoornemens op EU-niveau
  • Fase voorstel voor EU-regelgeving
  • Fase vaststelling EU-regelgeving en implementatietraject
  • Fase implementatiemelding
  • Fase toepassing en handhaving EU-recht

In deze module volgt per fase een overzicht van de toepasselijke procedures, zowel Europees als nationaal.

Bij besluitvorming binnen de EU zijn verschillende Europese instellingen betrokken. In artikel 13 VEU zijn alle instellingen opgenomen.  De belangrijkste instellingen die bij de totstandkoming en toepassing van Europese regelgeving zijn betrokken komen in onderdeel 3.1.2 aan de orde.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018