3.1.2.a De Europese Commissie

De Europese Commissie bevordert het algemeen belang van de Unie. Haar kerntaken betreffen (zie artikel 17 VEU en artikel 244 en volgende VWEU):

  • Ze neemt passende initiatieven ter bevordering van het algemeen belang van de Unie.
  • Zij ziet toe op de toepassing van zowel de Verdragen als de maatregelen die de instellingen krachtens deze Verdragen vaststellen. Onder de controle van het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet zij toe op de toepassing van het recht van de Unie.
  • Zij voert de begroting uit en beheert de programma's.
  • Zij oefent onder de bij de Verdragen bepaalde voorwaarden coördinerende, uitvoerende en beheerstaken uit.
  • Zij zorgt voor de externe vertegenwoordiging van de Unie, behalve wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de andere bij de Verdragen bepaalde gevallen.
  • Zij neemt de initiatieven tot de jaarlijkse en meerjarige programmering van de Unie om inter-institutionele akkoorden tot stand te brengen.

Tevens is van belang dat wetgevingshandelingen alleen op voorstel van de Commissie kunnen worden vastgesteld, tenzij in de Verdragen anders is bepaald.

Zie voor het onderscheid tussen wetgevings- en niet-wetgevingshandelingen onderdeel “1.1.7 Wetgevings- en niet-wetgevingshandelingen”.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018