Nr. 113 (Voorontwerp van rijkswet (openbaarheid))

In hoofdstuk 2 wordt gewezen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Onder de (relatieve) uitzonderingsgrond inzake de betrekkingen met andere staten (artikel 10, tweede lid, onderdeel a, Wob) kunnen, hoewel het hier formeel niet om zelfstandige staten gaat, ook de betrekkingen met de Caribische landen van het Koninkrijk worden begrepen. Bij een voorontwerp van rijkswet zal een toetsing aan deze grond dienen plaats te vinden. Vooroverleg over de vraag of een voorontwerp wel of niet openbaar gemaakt kan worden met de regeringen van de andere landen (via de Gevolmachtigde Ministers) kan in de rede liggen; zo nodig kan een beslissing van de rijksministerraad worden gevraagd.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018