Nr. 218 (Regelingen van ambtenaren)

In een aantal gevallen wordt in een wet, een amvb of een ministeriële regeling aan een ambtenaar de bevoegdheid toegekend omtrent een nader aangeduid onderwerp (nadere) regels te stellen. Ook komt het wel voor dat de bevoegdheid tot het bij ministeriële regeling vaststellen van algemeen verbindende voorschriften wordt gemandateerd aan ambtenaren. Dit is overigens slechts toegestaan, indien de bepaling waarin de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels aan de minister is toegekend, hierin uitdrukkelijk voorziet (zie hierover Ar 2.30 en artikel 10:3, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht). Alleen voor regelingen met een intern karakter, met name sommige rechtspositionele regelingen voor overheidspersoneel, wordt wel gesteld dat deze eis niet van toepassing is (vergelijk de toelichting bij Ar 2.30). Voor de procedure voor het tot stand brengen van regelingen van ambtenaren geldt dezelfde procedure als voor het tot stand brengen van ministeriële regelingen.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018