Nr. 216 (Inwerkingtreding)

De bepaling van de datum van inwerkingtreding van een ministeriële regeling wordt in principe in de regeling zelf geregeld (Ar 4.14). Hierbij geldt echter ook de vangnetbepaling van artikel 7 van de Bekendmakingswet. Theoretisch bestaat ook de mogelijkheid de vaststelling van de inwerkingtredingsdatum over te laten aan een later ministerieel besluit, maar deze wijze van vaststelling ligt minder voor de hand. In het algemeen zal het de voorkeur verdienen beide zaken tegelijkertijd te regelen. Ingevolge artikel 89, derde en vierde lid, van de Grondwet kan het tijdstip van inwerkingtreding van een ministeriële regeling niet vroeger worden gesteld dan het tijdstip van de bekendmaking van de regeling.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018