Nr. 215 (Bekendmaking)

Ingevolge artikel 4 van de Bekendmakingswet worden ministeriële regelingen in het algemeen bekendgemaakt in de Staatscourant, maar in afwijking daarvan kunnen deze regelingen worden bekendgemaakt op een andere bij ministeriele regeling (Bekendmakingsregeling) aangewezen manier (zie hierna). Bekendmaking geschiedt zo spoedig mogelijk na vaststelling van de regeling (Ar 4.27). Een bepaling omtrent de bekendmaking wordt niet in de regeling zelf opgenomen, volstaan wordt met de opdracht tot bekendmaking in het slotformulier (Ar 4.26).

In bijzondere gevallen kan er aanleiding zijn de regeling op een andere manier bekend te maken dan door publicatie in de Staatscourant. Artikel 9 van de Bekendmakingswet laat toe dat een ministeriële regeling wordt bekendgemaakt op een andere bij ministeriele regeling (Bekendmakingsregeling) aangewezen manier of dat een bijlage bij een ministeriële regeling wordt bekendgemaakt door terinzagelegging (meestal bij het desbetreffende ministerie). Het slotformulier van de betrokken ministeriële regeling moet deze andere vorm van bekendmaking dan wel voorschrijven.

De Bekendmakingsregeling schrijft voor dat de andere aangewezen manier is: bekendmaking via internet en bekendmaking door uitdelen van een papieren versie op een voorgeschreven nooddistributiepunt (ICTU) (de artikelen 3 en 4 van de Bekendmakingsregeling).

De mededeling van terinzagelegging van een bijlage geschiedt in het slotformulier van de regeling waarbij de bijlage behoort (zie Ar 4.32). In Ar 4.28 worden de gevallen aangegeven waarin een andere vorm van bekendmaking kan worden gekozen. Indien een ministeriële regeling van een toelichting is voorzien, dient deze tegelijk met de regeling integraal bekend te worden gemaakt. Voor plaatsing in de Staatscourant dient een ministeriële regeling door het eerstverantwoordelijke ministerie rechtstreeks te worden aangeboden in het digitaal loket. De gebruikelijke termijn voor aanlevering van de stukken is tien dagen vóór de gewenste publicatiedatum. In noodgevallen kan de publicatie op zeer korte termijn geschieden. In dergelijke gevallen en ook bij meer omvangrijke regelingen dient echter al vroegtijdig met de redactie van de Staatscourant contact te worden opgenomen. Het is niet gebruikelijk dat de redactie voor publicaties in de Staatscourant aan het betrokken ministerie drukproeven toezendt. Wel kan, indien achteraf blijkt dat een publicatie in de Staatscourant fouten bevat, aan de redactie van de Staatscourant worden verzocht een rectificatie te plaatsen. Daartoe dient door de betrokken (wetgevings)afdeling aan de redactie een uitgewerkte rectificatietekst te worden aangeboden. Deze tekst behoeft niet door de betrokken bewindspersoon te worden vastgesteld. Het spreekt vanzelf dat door middel van een rectificatie niet een fout in het origineel van een regeling kan worden rechtgezet. In dat geval moet een ministeriële regeling tot wijziging van de betrokken regeling worden vastgesteld.

Nadere regels omtrent de uitgifte van de Staatscourant zijn opgenomen in het Bekendmakingsbesluit en de Bekendmakingsregeling.

Laatst gewijzigd op: 26-2-2019