Nr. 195 (Planning)

Ook ten aanzien van het tot stand brengen van kleine koninklijke besluiten is het nuttig in een vroeg stadium een planning op te stellen. De procedure voor het tot stand brengen van een klein koninklijk besluit is overigens in het algemeen betrekkelijk eenvoudig en behoeft dan ook doorgaans niet veel tijd te vergen. Veelal bestaat de procedure slechts uit de volgende fasen:

  • (Inter)departementale voorbereiding ontwerpbesluit;
  • Vaststelling en bekendmaking;
  • Inwerkingtreding.

Niet altijd kan evenwel met een dergelijke eenvoudige procedure worden volstaan. In dat geval worden een of meer van de andere fasen toegevoegd die in nr. 159 ten aanzien van amvb's worden opgesomd.

Bij inwerkingtredingskb's kan de procedure gewoonlijk beperkt blijven tot de hiervoor genoemde eenvoudige procedure. In normale gevallen behoeven de eerste twee fasen niet meer dan twee à drie weken te kosten. Indien grote spoed wordt betracht (en met name wordt verzocht om publicatie in het Staatsblad binnen de gebruikelijk termijn van ongeveer vijf dagen na de aanbieding voor publicatie) kunnen deze fasen veelal zelfs in enkele dagen worden doorlopen. Met het oog op de planning verdient het aanbeveling om de publicatie van een inwerkingtredingskb zoveel mogelijk te laten plaatsvinden ruimschoots voor de in het besluit genoemde datum van inwerkingtreding van de wet of de amvb waarop het besluit betrekking heeft.

Vanzelfsprekend worden bij inwerkingtredingskb’s de vaste verandermomenten (VVM) waartoe het kabinet met ingang van 1 januari 2010 heeft besloten in acht genomen. (brief van 11 december 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 29515, nr. 309). In de toelichting bij de wet die in werking treedt bij kb moet al zijn aangegeven indien vermoedelijk niet zal worden voldaan aan het systeem van VVM (vaste inwerkingtredingdata of de minimale invoeringstermijn).

Laatst gewijzigd op: 10-12-2021