Nr. 159 (Planning)

Ook bij het tot stand brengen van amvb's zal er in veel gevallen naar gestreefd worden een bepaalde datum van inwerkingtreding te halen. Dat geldt in het bijzonder wanneer het gaat om uitvoeringsregelingen die nodig zijn om een nieuwe wet op een beoogde datum in werking te kunnen laten treden. Juist dan, maar ook meer in het algemeen is het van belang de voorbereiding goed te plannen. Een overzicht, zo mogelijk met een bijbehorend tijdschema, van de te volgen procedure kan daarbij behulpzaam zijn. Een dergelijk overzicht kan worden gemaakt met Kiwi. Daarbij zijn de volgende fasen te onderscheiden:

  • Interne voorbereiding
  • Consultatie en toetsing
  • Voorportaal, onderraad en ministerraad
  • Ministerraad akkoord, nog niet bekrachtigd
  • Bekendmaking en inwerkingtreding

Bij de interne voorbereiding is het van belang dat bij de datum van inwerkingtreding rekening wordt gehouden met de vaste verandermomenten en een minimuminvoeringstermijn. Een algemene maatregel van bestuur treedt in werking met ingang van 1 januari of 1 juli (zie Ar 4.17, derde lid, voor de vaste verandermomenten van onderwijswetgeving). De termijn tussen de publicatiedatum van een algemene maatregel van bestuur en het tijdstip van inwerkingtreding is minimaal twee maanden. In uitzonderingssituaties kan hiervan worden afgeweken (zie verder Ar 4.17).

Bij de planning dient te worden bedacht dat een ontwerp-amvb wel alle fasen moet doorlopen, maar niet noodzakelijkerwijs alle stappen in een fase. De totale doorlooptijd van een amvb-traject, verschilt van geval tot geval, maar zal alles bijeen genomen al snel een jaar bedragen. Kiwi kan (indicatief) inzicht geven in de gemiddelde doorlooptijd van fasen en stappen in het wetgevingsproces. Met de voorbereiding van een amvb kan worden begonnen ook al is de wet waarop deze zal berusten, nog niet tot stand gekomen. Vanaf het moment dat het ontwerp door de Tweede Kamer is aangenomen kan het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over een ontwerp-amvb worden ingewonnen (Ar 7.9). De vaststelling van de amvb kan pas plaatsvinden nadat de wet tot stand is gekomen Ar 4.19).

In verschillende fasen van de procedure kunnen ook nog voorhang of voorpublicatieverplichtingen gelden. Zie hiervoor nr. 186. Verder kan in bepaalde fasen behoefte bestaan aan een versnelling van de procedure. Voor de daarbij te volgen procedures wordt verwezen naar nr. 106 tot en met 110.

Laatst gewijzigd op: 17-3-2021