Nr. 196 (Interdepartementaal overleg en medeondertekening)

Het in nr. 160 ten aanzien van amvb's gestelde is van toepassing. Wat de inwerkingtredingskb's betreft, zij nog het volgende opgemerkt. Indien de in een wet of een amvb geregelde materie mede tot het beleidsterrein behoort van andere ministeries dan het eerstverantwoordelijke of indien een wet of een amvb gevolgen heeft voor de uitvoering van wetgeving door andere ministeries, agentschappen, zbo’s of andere uitvoeringsinstanties, dient over de datum van inwerkingtreding overleg te worden gevoerd met die andere ministeries en die andere instanties. Dergelijk overleg dient voorts plaats te vinden indien een wet of een amvb in ander opzicht consequenties heeft voor andere ministeries (bijvoorbeeld aanpassing noodzakelijk maakt van wetgeving waarvoor die ministeries verantwoordelijk zijn). Indien de datum van inwerkingtreding in voorkomend geval wordt uitgesteld en omdat tussen de vaststelling van de in een wet of een amvb geregelde materie en de inwerkingtreding daarvan door middel van een inwerkingtredingskb mede hierdoor geruime tijd kan zitten, is het belangrijk om de andere ministeries tijdig in te lichten over de daadwerkelijke datum van inwerkingtreding. Voor het contraseign kan worden volstaan met ondertekening door de bewindspersoon die eerstverantwoordelijk is voor de wet of de amvb, waarvan de inwerkingtreding wordt geregeld. In
dit verband wordt ook verwezen naar Ar 4.33, eerste lid, en naar de Handleiding medebetrokkenheid en medeondertekening.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018