Nr. 147 (Algemeen)

Nadat een initiatiefvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen, moet er nog het nodige worden gedaan alvorens het voorstel wet kan worden en in werking kan treden. Op deze handelingen wordt in deze paragraaf ingegaan. De belangrijkste stap daarbij is de politieke beoordeling door de ministerraad met betrekking tot de bekrachtiging (zie ook nr. 94 e.v.). De regering kan een dergelijk voorstel slechts bekrachtigen of verwerpen.

Indien de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel heeft verworpen, kan dit uiteraard niet worden bekrachtigd. De Eerste Kamer zendt het verworpen wetsvoorstel dan terug aan de Tweede Kamer (artikel 95, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer). De Tweede Kamer draagt zorg voor de archivering van het verworpen wetsvoorstel.

Laatst gewijzigd op: 19-4-2024