Aanwijzing 3.18 Aanduiding "ministeriële regeling"

Een door een minister of staatssecretaris vastgesteld algemeen verbindend voorschrift of ander besluit van regelende aard wordt aangeduid als "ministeriële regeling".

Toelichting

In het opschrift wordt "ministeriële" voor "regeling" weggelaten. Zie de aanwijzingen 4.2 en 4.31, vierde lid. De aanduiding "ministeriële regeling" wordt ook gebruikt voor door een minister of staatssecretaris in het kader van rijkswetgeving vastgestelde algemeen verbindende voorschriften. Zie ook aanwijzing 3.25.

Besluiten van algemene strekking die niet (primair) van regelende aard zijn, zoals besluiten tot instelling van een commissie, plegen als "besluit" te worden aangeduid. De term "beschikking" wordt alleen gebruikt voor besluiten inzake een concreet geval. Zie ook artikel 1:3 Awb.