3.3.8.d Andere procedures

Naast de gewone wetgevingsprocedure heeft het Europees Parlement ook een rol bij andere procedures. Zo geldt er in bepaalde gevallen een recht op goedkeuring door het Europees Parlement, bijvoorbeeld bij gebruikmaking van de algemene  rechtsgrondslag opgenomen in artikel 352 VWEU. Verder geldt er bijvoorbeeld een adviesrecht bij toepassing van artikel 140 VWEU op het terrein van de Economische en Monetaire Unie en kan het Parlement in bepaalde gevallen een resolutie aannemen met bezwaren tegen uitvoerings- en gedelegeerde handelingen (zie ICER-Handleiding comitologie (uitvoering en delegatie).

Zie voor een volledig overzicht de site van het Europees Parlement onder ‘bevoegdheden en procedures/wetgevingsprocedures’.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018