2.6.1.a Verordening nr. 1182/71/EG

In veel Europese regelgeving wordt gerefereerd aan een bepaalde tijdspanne, zoals een week, een maand of een jaar. In deze paragraaf wordt ingegaan op wat er onder deze termijnen kan worden verstaan.

In Europese regelgeving worden regelmatig termijnen genoemd waarbij men zich bij implementatie kan afvragen wat eronder wordt verstaan. De algemene uitleg van Europese termijnen is geregeld in een verordening, namelijk Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden (PbEG L 124/1).

Hoofdregels uit deze verordening volgen hierna.*

* Dit onderdeel is grotendeels een letterlijke weergave van een nieuwsbericht (‘uitgelicht’) van de website van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER).

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018