Nr. 34 (Overlegfase)

Doel en karakter van het overleg brengen mee dat het overleg zoveel mogelijk na de afronding van de voorbereiding van het wetsvoorstel dient plaats te vinden, dus na behandeling door de ministerraad. Leidt het overleg tot belangrijke wijzigingen in het voorstel, dan zal het voorstel krachtens artikel 4 van het Reglement van orde voor de ministerraad wel opnieuw door de ministerraad dienen te worden behandeld. In verband met de positie van de Raad van State als het belangrijkste en laatste adviescollege van de regering voor de wetgeving dient het overleg plaats te vinden alvorens voorstellen aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd. Een en ander sluit overigens niet uit, dat reeds in een eerder stadium op informele basis met de organisaties van overheidspersoneel gesproken wordt over bepaalde beleidsvoornemens.

Bij rechtspositieregelgeving op basis van een amvb of ministeriële regeling wordt de ontwerpregelgeving aan de organisaties van overheidspersoneel voor overleg en indien nodig ter overeenstemming voorgelegd. Deze verplichting geldt onverminderd ook, indien het gaat om regelgeving die afspraken uit een arbeidsvoorwaardenakkoord (cao) vastlegt. Hierna vindt behandeling van een amvb in de ministerraad plaats en kan het voorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd. Bij een ministeriële regeling kan de minister de regeling vaststellen na het overleg met de organisaties van overheidspersoneel.

Laatst gewijzigd op: 6-12-2021